10 ශ්‍රේණිය - online exam NO -2

සියලුම ප්‍රශ්න සදහා පිළිතුරු තිරයෙන් පහලට ස්ක්‍රෝල් කරන්න
ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයා ලකුණු බලා ගැනීමට submit quiz button එක ක්ලික් කරන්න
 1. .........1 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 2. .........2 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ

 3. .........3 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ

 4. .........4 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ

 5. ........5 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 6. ........6 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ?

 7. ........7 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ?

 8. .........8 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 9. .........9 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 10. .........10 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 11. .........11 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 12. .........12 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ

 13. .........13 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ

 14. .........14 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ

 15. ........15 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 16. ........16 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ?

 17. ........17 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ?

 18. .........18 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 19. .........19 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,

 20. .........20 රූපයට අදාළ පිළිතුර වනුයේ ,
  ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඔබට හිමි ලකුණු බලා ගැනීමට NAME , සහ SCHOOL තීරුව තුල ඔබේ නම සහ පාසල TYPE කර (ENGLISH වලින්) SUBMIT QUIZ ක්ලික් කරන්න


                     

                     
                                                
Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View Mountain View